سانس های پارک آبی رازی بندر ( بندر ماهشهر )

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.