سانس های استخر دانشگاه ارومیه

روز
سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
تعطیل
9 الی 18:00
یکشنبه
14 الی 23:00
تعطیل
سه شنبه
14 الی 23:00
تعطیل
پنج شنبه
14 الی 23:00
تعطیل
دوشنبه
تعطیل
9 الی 18:00
چهارشنبه
تعطیل
9 الی 18:00
جمعه
14 الی 23:00
تعطیل

استخر دانشگاه ارومیه یکی از استخر های ارومیه می باشد